Privacy beleid

Privacy beleid

Isolatietopper.nl B.V.

 1. Definities
  1. In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:
   1. Isolatietopper.nl B.V.: de gebruiker van dit privacy beleid: Isolatietopper.nl B.V., tevens handelend onder de naam “Ontstoppingstopper.nl”, gevestigd aan Borgercompagniesterstraat 64 te Sappemeer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 77075927;
   2. betrokkene: de natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt;
   3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Isolatietopper.nl B.V. en de betrokkene of een rechtspersoon;
   4. website: de websites https://www.isolatietopper.nl/ en https://ontstoppingstopper.nl/ die door Isolatiestopper.nl B.V. worden beheerd;
   5. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.
 1. Persoonsgegevens
  1. Voor Isolatietopper.nl B.V. is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Isolatietopper.nl B.V. volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
  2. Isolatietopper.nl B.V. verwerkt persoonsgegevens in de zin van de AVG van de betrokkene wanneer de betrokkene (namens een rechtspersoon) een offerte heeft aangevraagd, een afspraak heeft gemaakt of een overeenkomst met Isolatietopper.nl B.V. is aangegaan.
  3. Isolatietopper.nl B.V. verzamelt en verwerkt de volgende gegevens:
   1. Contactgegevens, zoals: Voorletter, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer;
   2. Locatiegegevens, zoals: Adres, postcode en plaats;
   3. Administratieve gegevens, zoals: Voorletter, achternaam en factuuradres.
  4. Isolatietopper.nl B.V. verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.
 1. Grondslag en doeleinden van de verwerking
  1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het gerechtvaardigd belang van Isolatietopper.nl B.V.
  2. Isolatietopper.nl B.V. verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
   1. Het bezoeken van de betrokkene ten behoeve van het opmaken van de offerte;
   2. Het opmaken van een offerte;
   3. Het tot stand komen van een overeenkomst;
   4. Het uitvoeren van een overeenkomst;
   5. Het opnemen van contact i.v.m. de overeenkomst;
   6. Het in behandeling nemen van een vraag, opmerking, klacht of garantieclaim;
   7. Om te voldoen aan administratieve plichten;
   8. Het sturen van een nieuwsbrief.
  3. De verstrekking van de contactgegevens en het adres waar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden (locatiegegevens) is een contractuele verplichting. Zonder deze gegevens kan de overeenkomst niet tot stand komen.
  4. Isolatietopper.nl B.V. zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
  5. Isolatietopper.nl B.V. verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Isolatietopper.nl B.V. streeft naar minimale gegevensverwerking.
  6. Isolatietopper.nl B.V. zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.
 1. Nieuwsbrief
  1. Isolatietopper.nl B.V. stuurt enkel nieuwsbrieven die betrekking hebben op diensten die gelijksoortig zijn aan de diensten die de betrokkene van Isolatietopper.nl B.V. heeft afgenomen.
  2. De betrokkene wordt bij het tot stand komen van de overeenkomst ervan in kennis gesteld dat een nieuwsbrief naar de betrokkene wordt gestuurd.
  3. De betrokkene heeft voor het tot stand komen van de overeenkomst de mogelijkheid om aan te geven dat hij geen nieuwsbrieven wenst te ontvangen.
  4. In elke nieuwsbrief die naar de betrokkene wordt gestuurd, is een link opgenomen waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor de nieuwsbrief van Isolatietopper.nl B.V.
 1. Wissen van persoonsgegevens
  1. Isolatietopper.nl B.V. zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
   1. De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
   2. De betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
   3. De persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
  2. Isolatietopper.nl B.V. is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.
 1. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
  1. Isolatietopper.nl B.V. zal de persoonsgegevens van de betrokkene aan derden verstrekken, indien:
   1. Isolatietopper.nl B.V. daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken;
   2. Een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
   3. Het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
   4. De doorgifte geschiedt aan een door Isolatietopper.nl B.V. voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, zoals een ICT-dienstverlener of boekhouder, met welke verwerker Isolatietopper.nl B.V. middels een overeenkomst of andere rechtshandeling is overeengekomen dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen;
   5. Daarom verzocht is door een autoriteit, zoals politie of justitie. Voordat Isolatietopper.nl B.V. persoonsgegevens aan een autoriteit verstrekt, controleert Isolatietopper.nl B.V. de bevoegdheden van deze autoriteit.
  2. Isolatietopper.nl B.V. zal nimmer persoonsgegevens verkopen.
 1. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
  1. Op verzoek verleent Isolatietopper.nl B.V. aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Isolatietopper.nl B.V. van hem bijhoudt en verstrekt Isolatietopper.nl B.V. de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
  2. Isolatietopper.nl B.V. biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Isolatietopper.nl B.V. van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.
  3. Het verzoek tot toegang, een kopie, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Isolatietopper.nl B.V. worden ingediend, zie artikel 10.1 voor de contactgegevens van Isolatietopper.nl B.V. Isolatietopper.nl B.V. reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.
 1. Bezwaar
  1. De betrokkene kan bij Isolatietopper.nl B.V. bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Isolatietopper.nl B.V. het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Isolatietopper.nl B.V. met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Isolatietopper.nl B.V. bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.
 1. Recht van beperking
  1. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Isolatietopper.nl B.V. verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.
 1. Contact
  1. Voor vragen over de wijze waarop Isolatietopper.nl B.V. persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die Isolatietopper.nl B.V. van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Isolatietopper.nl B.V.

Contactgegevens:

Isolatietopper.nl B.V.

Adres: Borgercompagniesterstraat 64

Postcode/plaats: 9611 KC Sappemeer

E-mail: info@isolatietopper.nl en info@ontstoppingstopper.nl 

 1. Om er zeker van te zijn dat het verzoek omtrent persoonsgegevens door de betreffende betrokkene is gedaan, kan Isolatietopper.nl B.V. de betrokkene vragen een kopie van zijn identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. De betrokkene dient in het kopie zijn pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van de privacy van de betrokkene.
 2. Indien Isolatietopper.nl B.V. op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Isolatietopper.nl B.V. de betrokkene daarvan op de hoogte.
 1. Beveiligingsmaatregelen
  1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Isolatietopper.nl B.V. verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens. Isolatietopper.nl B.V. heeft o.a. de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:
   1. Het gebruiken van beveiligde systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot informatiesystemen te voorkomen;
   2. Het gebruik van antivirus software;
   3. Gegevens die via de website aan Isolatietopper.nl B.V. worden verstrekt, zijn versleuteld. De website maakt gebruik van een beveiligde verbinding;
   4. Het gebruiken van beveiligde netwerkverbindingen;
   5. Het geregeld uitvoeren van software updates.
  2. Personen die door Isolatietopper.nl B.V. worden ingehuurd of bij Isolatietopper.nl B.V. in dienst treden en die in het kader van hun taak kennisnemen van persoonsgegevens worden, bijvoorbeeld in een opdrachtovereenkomst, arbeidsovereenkomst of geheimhoudingsverklaring, door Isolatietopper.nl B.V. tot geheimhouding verplicht.
 1. Wijzigingen
  1. Isolatietopper.nl B.V. behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van Isolatietopper.nl B.V.
 1. Datalek
  1. Indien zich bij Isolatietopper.nl B.V. een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Isolatietopper.nl B.V. daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
  2. Indien er sprake is van een datalek bij Isolatietopper.nl B.V. dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Isolatietopper.nl B.V. de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.
 1. Cookies
  1. De website maakt gebruik van functionele en analytische cookies.
  2. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het apparaat van de betrokkene.
  3. De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Wanneer de betrokkene functionele cookies verwijdert of uitschakelt, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website.
  4. Het soort cookie en doelen:
Het soort cookieHet doel waarvoor de cookie wordt geplaatst
Functionele cookiesHet naar behoren laten functioneren van de website.
Analytische cookiesDoor het gebruik van analytische cookies kan Isolatietopper.nl B.V. zien op welke wijze de website wordt gebruikt en kan Isolatietopper.nl B.V. op basis daarvan de website verbeteren. Analytische cookies worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de betrokkene. Isolatietopper.nl B.V. heeft Google Analytics op een dergelijke wijze ingesteld zodat bezoekers van de website anoniem blijven.
 1. Klacht indienen
  1. Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Isolatietopper.nl B.V. niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.